Alfa Akademi Büyük Logo

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. www.alfa.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten

Ünvanı : Alfa Bilgisayar Tek. Gıda Reklam Yay. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

(Bundan sonra “ALFA” olarak anılacaktır.)
 

Adres : Demetevler 401.cad. No:11/1-2 Yenimahalle / Ankara

Telefon : (0312) 346 40 30 –(0312) 336 12 13 –(0312)  332 31 48

E-Posta: alfaakademi@hotmail.com
 

1.2. www.alfa.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı

(Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.)
 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, bu sözleşmeyi okuyup kabul eden üyenin Alfa’ya ait www.alfa.com.tr internet sitesinden faydalanma ve hizmet alma şartlarının belirlenmesidir.

3. ALFA ve Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

3.1. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu www.alfa.com.tr internet sitesiyle ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

3.2. www.alfa.com.tr internet sitesi üzerinde ALFA tarafından ücretlendirilmeyen hiçbir hizmet veya kullanım için üyelere mali bir yükümlülük getirilemez.

3.3. Üye, www.alfa.com.tr internet sitesine kayıt olurken ve üyelik süreci boyunca, faydalandığı hizmetlere ilişkin olmak kaydıyla, ALFA tarafından istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak ALFA’ya vermekle yükümlüdür. Üye, verdiği bilgilerin hatalı veya eksik olması nedeniyle ALFA’nın uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, almış olduğu hizmetlerin kesintiye uğramaması bakımından; adres, telefon, e-posta vb. üyelik bilgilerindeki her türlü değişikliği ALFA’ya bildirmek zorundadır.

3.4. Üye, iş bu üyelik sözleşmesi sırasında verdiği kişisel verilerin veri sorumlusu ALFA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlendiğini bildiğini ve veri işleme ve aktarımına rıza göstererek www.alfa.com.tr internet sitesinde Kişisel Verilerin Korunması kısmında yer alan Aydınlatma Metni’ni okuduğunu beyan ve kabul eder.

3.5. Üye, www.alfa.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uyacağını ve bunları ihlal etmesi halinde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran sorumlu olacağını baştan kabul ve taahhüt eder.

3.6. Üye, ALFA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve sorumluluğu bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Alfa’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ALFA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır.

3.7. Üye, www.alfa.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.8. www.alfa.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. ALFA’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.9. ALFA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek muhtemel zararlardan dolayı sorumlu değildir.

3.10. www.alfa.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı ile işbu sitede yer alan marka, patent, logo, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ALFA mülkiyetinde olup, ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak paylaşılamaz. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ALFA’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.12. ALFA her zaman tek taraflı olarak, site kuralların ihlali vb. sebeplerle gerekli görmesi halinde üyenin üyeliğini askıya alma, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri kaldırma hakkını saklı tutar. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ALFA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.13. ALFA’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ALFA ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, ALFA’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ALFA iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, ALFA ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, ALFA iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, ALFA ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece ALFA ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, mail vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve ALFA ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

3.14. ALFA yetkisiz erişime, değişikliğe, ifşaya ya da topladığımız ve sakladığımız kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin koruma sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemlerini almaktadır. Ancak, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunma tedbirlerini alması gerekmektedir. Bu çerçevede üye, www.alfa.com.tr internet sitesine girdiğinde, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.15. ALFA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade eder.

3.16. ALFA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.alfa.com.tr internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. ALFA, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda yazılı bildirim ile talebini ALFA’ya iletecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ALFA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalır. ALFA, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 


   KURUMSAL
Bizi Takip Edin

Alfa Akademi YoutubeGri Alfa Akademi FacebookGri Alfa Akademi InstagramGri
   ALFA AKADEMİ


Alfa Akademi LogoGri
EĞİTİMDE 23. YIL
© Telif hakkı 1997-2019 ALFA Bilgi. Tek. Reklam Yay. San. Tic. Ltd.Şti. | Tüm hakları saklıdır.